Watdonsawan วัดดอนสวรรค์วนาราม บ้านดอนสวรรค์ ต.บ้านต้อง อ. เซกา จ.หนองคาย

Featured Video

  ดาวน์โหลด คลิ๊กขวาเลือก Save Target As

สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี
Artist: สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี

 คลิกฟังออนไลน์ :
001-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่1.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
002-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่2.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
003-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่3.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
004-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่4.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
หัวใจโชคลาภ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
Dharmagita_Metta.mp3

พระอมิตาภ เป็นที่เคารพอย่างสูงในคติพุทธนิกายสุขาวดี ตำนานกล่าวว่า พระองค์ทรงตั้งปณิธานเมื่อครั้งยังเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง นามว่า "ธรรมากรเถระ" ได้ตั้งปณิธานขอบรรลุพุทธภูมิ และขอให้โลกธาตุ หรือพุทธเกษตรของพระองค์ มีทิพยสุขเป็นอย่างยิ่ง สรรพสัตว์ เหล่าใด ปรารถนาจะบังเกิดในโลกธาตุสุขาวดี ขอเพียงเปล่งพระนามของพระอมิตาภ ก็สามรถไปอุบัติในสุขาวดีได้แล้ว แม้จะทำบาปหนักเท่าใด ก็สามารถไปอบรมบ่มเพาะในแดนสุขาวดีจนบริสุทธิ์ได้ ถือกันว่า พระ องค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นประธาน ทรงประทับอยู่ในพุทธเกษตร "สุขาวดี" (the Pure Land of the Western Paradise) ซึ่งอยู่ห่างจากโลกมนุษย์ ไปทางทิศตะวันตก แสนโกฏิโลกธาตุ ในพุทธเกษตรของพระพุทธอมิตาภนั้น สรรพสัตว์ผุ้อยู่ในดินแดนนั้นมีความสุขขสูงสุด และเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน ตำรากล่าวว่า สุขาวดีเปรียบเหมือนที่พักระหว่างวัฏสงสารกับนิพพาน ซึ่งหากจะเปรียบกับฝ่ายเถรวาท สุขาวดีอาจจะเหมือนกับแดนสุทธาวาสพรหมโลก แนวคิดของนิกายสุขาวดีนั้น คล้ายกับจะใช้เป็นหลักในการแข่งขันกับศาสนาคริสต์ ซึ่งมีการอ้อนวอนสวดล้างบาปได้ นิกายสุขาวดีก็ถือว่า แม้คนชั่ว ก็สามารถไปบังเกิดในสุขาวดีได้ เพียงเปล่งพระนามถึงพระอมิตาภเป็นสรณะ แต่โดยหลักที่แท้แล้ว ก็ใช่ว่าจะล้างบาปโดยสิ้นเชิง เพียงแต่เก็บบาปนั้นไว้ ไม่ต้องไปตกอบายภูมิ แต่ให้ไปเกิดในแดนสุขาวดี อบรมบ่มเพาะอยู่ภายในดอกปทุม ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ จึงจะออกจากดอกปุทม และอยุ่ในแดนสุขาวดีได้ บางคนที่ชั่วมากๆ อาจจะถูกอบรมชำระล้างอยู่ในดอกปทุมเป็นหลายๆโกฏิปีก็ได้

อเมริกาและภูลังกา


 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons