วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Music Relax2

13

 คลิกฟังออนไลน์ :

01.Create Success [Anytime].

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Create Success

 คลิกฟังออนไลน์ :

font size="3" color="#0000FF">Brain Sync - 01.Attract Love [Anytime].

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Attract Love

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Introduction to Kundalini

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Instructions for Specific Breathing

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 03.30 Minute Guided Meditation

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Brain Massage [Anytime].

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Brain Massage [Headphone].

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Brain Power[Music + Brainwaves].

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Brain Power[Ambience + Brainwaves].

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Deep Insight - Ambience

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Deep Learning [Music + Theta Frequencies].

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Deep Learning[Ambience & Theta Frequencies].

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Deep Meditation

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Deep Sleep

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Faith

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Fulfill Your Heart's Desire

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Guided Meditation

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Guided Relaxation - Guided Relaxation


 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Guided Relaxation - Meditation Music

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.High Focus

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.High Focus

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Increase Creativity

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Living Prayer

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Living Prayer

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Positive Thinking

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Positive Thinking

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Power Training in the Zone II

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Power Training in the Zone II

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Release Guilt

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Release Guilt

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Retrieve Your Destiny

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Retrieve Your Destiny

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Relieve Jet Lag

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Relieve Jet Lag

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 03.Relieve Jet Lag

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Sacred Ground - Alpha

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Sacred Ground - Cellular Awakening - Alpha + Theta Waves

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 03.Sacred Ground - Cosmic Rain - Theta Waves


 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 04.Sacred Ground - Deep Resonance - Theta + Delta Waves

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Sound Healing

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Sound Sleep Delta Waves

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Stress Free Forever [Anytime].

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Stress Free Forever

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Super Learning - Subliminals, Theta Waves

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Super Learning - Subliminals, Theta Waves

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Total Relaxation

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Total Relaxation

 ฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Winning

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 02.Winning

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

Brainwave Mind Voyages

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brainwave Mind Voyages

 คลิกฟังออนไลน์ :

-MI- Miracles_DNA Activation

 คลิกฟังออนไลน์ :

04-FA- Interrelation

 ฟังออนไลน์ :

05-SOL- Intuition Activation

 ฟังออนไลน์ :

06-LA- Restoration of Spiritual Order

 ฟังออนไลน์ :

07 Harmonic Matrix of all 6 Solfeggio Healing Tones.

 ฟังออนไลน์ :

01.The Secret Universal Mind Meditation

 ฟังออนไลน์ :

02.The Secret Universal Mind Meditation


 คลิกฟังออนไลน์ :

01.The Secret Meditation II - Introduction and Instructions

 คลิกฟังออนไลน์ :

02.The Secret Meditation II - Guided Meditation Delta

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 03.The Secret Meditation II - Music, Delta

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - Stop Smoking - 1 - Anytime

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - Stop Smoking

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Sync - 01.Slim Naturally [Guided].

 คลิกฟังออนไลน์ :

02.Slim Naturally

 คลิกฟังออนไลน์ :

Brain Supercharger - Soaring Self Confidence - Activator

 ฟังออนไลน์ :

Brain Supercharger - Super Memory - Programmer

 ฟังออนไลน์ :

Hemi-Sync - Metamusic - Alpha Mind Control

 คลิกฟังออนไลน์ :

Hemi-Sync - Metamusic - Deep Journeys

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

Hemi-Sync - Metamusic - Dreamer's Journey

 คลิกฟังออนไลน์ :

Hemi-Sync - Metamusic - Ecstatic

 คลิกฟังออนไลน์ :

Hemi-Sync - Metamusic - Einstein's Dream 1

 คลิกฟังออนไลน์ :

Hemi-Sync - Metamusic - Dreamseed 01 - Maharata Invocation

 ฟังออนไลน์ :

Hemi-Sync - Metamusic - Dreamseed 02 - Kundaray Core-I-dorr

 ฟังออนไลน์ :

Hemi-Sync - Metamusic - Dreamseed 03 - Temple Of Khemalohatea

 ฟังออนไลน์ :

Hemi-Sync - Metamusic - Dreamseed 04 - Transharmonic Express

 ฟังออนไลน์ :

Hemi-Sync - Metamusic - Dreamseed 05 - Amorarea Flame Awakening

 ฟังออนไลน์ :

Hemi-Sync - Metamusic - Dreamseed 06 - A Call To The Oraphim

วัดพุทธบูชา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Watdonsawan วัดดอนสวรรค์วนาราม บ้านดอนสวรรค์ ต.บ้านต้อง อ. เซกา จ.หนองคาย

Featured Video

  ดาวน์โหลด คลิ๊กขวาเลือก Save Target As

สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี
Artist: สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี

 คลิกฟังออนไลน์ :
001-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่1.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
002-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่2.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
003-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่3.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
004-สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่4.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
หัวใจโชคลาภ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :
Dharmagita_Metta.mp3

พระอมิตาภ เป็นที่เคารพอย่างสูงในคติพุทธนิกายสุขาวดี ตำนานกล่าวว่า พระองค์ทรงตั้งปณิธานเมื่อครั้งยังเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง นามว่า "ธรรมากรเถระ" ได้ตั้งปณิธานขอบรรลุพุทธภูมิ และขอให้โลกธาตุ หรือพุทธเกษตรของพระองค์ มีทิพยสุขเป็นอย่างยิ่ง สรรพสัตว์ เหล่าใด ปรารถนาจะบังเกิดในโลกธาตุสุขาวดี ขอเพียงเปล่งพระนามของพระอมิตาภ ก็สามรถไปอุบัติในสุขาวดีได้แล้ว แม้จะทำบาปหนักเท่าใด ก็สามารถไปอบรมบ่มเพาะในแดนสุขาวดีจนบริสุทธิ์ได้ ถือกันว่า พระ องค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นประธาน ทรงประทับอยู่ในพุทธเกษตร "สุขาวดี" (the Pure Land of the Western Paradise) ซึ่งอยู่ห่างจากโลกมนุษย์ ไปทางทิศตะวันตก แสนโกฏิโลกธาตุ ในพุทธเกษตรของพระพุทธอมิตาภนั้น สรรพสัตว์ผุ้อยู่ในดินแดนนั้นมีความสุขขสูงสุด และเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพาน ตำรากล่าวว่า สุขาวดีเปรียบเหมือนที่พักระหว่างวัฏสงสารกับนิพพาน ซึ่งหากจะเปรียบกับฝ่ายเถรวาท สุขาวดีอาจจะเหมือนกับแดนสุทธาวาสพรหมโลก แนวคิดของนิกายสุขาวดีนั้น คล้ายกับจะใช้เป็นหลักในการแข่งขันกับศาสนาคริสต์ ซึ่งมีการอ้อนวอนสวดล้างบาปได้ นิกายสุขาวดีก็ถือว่า แม้คนชั่ว ก็สามารถไปบังเกิดในสุขาวดีได้ เพียงเปล่งพระนามถึงพระอมิตาภเป็นสรณะ แต่โดยหลักที่แท้แล้ว ก็ใช่ว่าจะล้างบาปโดยสิ้นเชิง เพียงแต่เก็บบาปนั้นไว้ ไม่ต้องไปตกอบายภูมิ แต่ให้ไปเกิดในแดนสุขาวดี อบรมบ่มเพาะอยู่ภายในดอกปทุม ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ จึงจะออกจากดอกปุทม และอยุ่ในแดนสุขาวดีได้ บางคนที่ชั่วมากๆ อาจจะถูกอบรมชำระล้างอยู่ในดอกปทุมเป็นหลายๆโกฏิปีก็ได้

อเมริกาและภูลังกา


 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons